Last Minute prices offers

Special Price fir the upcoming weekend only!

One night on weekend for a couple:  550 NIS
Two nights on weekend for a couple:  1100 NIS
Breakfast: » Israeli breakfast available with extra pay.
Comments:
המבצע בתוקף רק בהזמנה שתי לילות בלבד!!

Checkin: 15:00     Checkout: 11:00    On Saturday: 16.00
Pets:  Allowed
Kosher: כשר למהדרין
Prices:
Room type One night for a couple Two nights for a couple
בקתות 3 ו-4
Couples and Families
Off season prices

breakfast not included: 550 NIS 
Off season prices

breakfast not included: 1000 NIS 

* prices refer to weekend only
Cancellation Policy:  ביטול עסקה : 1. התנאים הרשומים מטה מעוגנים בדיני הגנת הצרכן ואלו התנאים שנפעל על פיהם, במידה וחס וחלילה תרצה/י לבטל הזמנתך. 2. הזכות לבטל : אם מכל טעם שהוא, תהא מעוניין לבטל את ההזמנה, תוכל לעשות כן בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך גלוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהביטול ייעשה יותר מ-7 ימי עסקים קודם למועד מימוש ההזמנה. 3. גביית דמי ביטול : במקרה כזה תושב לך בתוך 7 ימים מלוא התמורה ששולמה ובאותו האופן בו שולמה, בקיזוז דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או בקיזוז 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 4. אופן הביטול : מובהר בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד, והודעת ביטול בעל פה לא תיחשב. את הודעת הביטול ניתן להעביר במייל או בדואר לכתובת בית העסק. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ יחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו. 5. ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק: במקרה של ביטול אחרי יותר מ-14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ו/או פחות מ- 7 ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים: א. בביטול עד 30 יום קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה ב. בביטול עד 72 שעות קודם למועד מימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 30% מערך ההזמנה ג. בביטול עד 48 שעות קודם למועד מימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 50% מערך ההזמנה. ד. בביטול של 24 שעות ופחות קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 100% מערך ההזמנה. גם במקרה הנזכר בסעיף 6 לעיל, השבת התמורה, בקיזוז דמי הביטול הנזכרים לעיל, תיעשה בתוך 7 ימים ממועד הגשת הודעת הביטול בכתב ובאותו אופן בו התבצע התשלום.
Payments: cash,
Prices, room types and available rooms


Couples and Families
2 units

» Prices for high season and holidays :
» Off season prices :
-


Couples and Families
2 units

» Prices for high season and holidays :
» Off season prices :
  One night for a couple, no breakfast: Weekend - 550 NIS , Mid-week - 444 NIS.
  ;Two nights for a couple, no breakfast: Weekend - 1000 NIS , Mid-week - 800 NIS.
-


Couples and Families
1 unit

» Prices for high season and holidays :
» Off season prices :
-


Couples and Families
1 unit

» Prices for high season and holidays :
» Off season prices :
-